Jak załatwić sprawę- Wydawanie prawa jazdy


 

Wydanie prawa jazdy w związku z wygaśnięciem terminu jego ważnościWydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
84/696-50-68 wew.53

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz  wniosku oraz:
dowód tożsamości,

jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze   3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,

orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

kserokopia posiadanego prawa jazdy,
          
kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz z tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,

Opłaty

Za wydane prawo jazdy należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł)  w kasie Urzędu.

Termin i sposób załatwienia


Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.
UWAGA: Informację na temat tego, czy druk prawa jazdy jest już do odbioru w tut. Urzędzie, można sprawdzić telefonicznie  84/6965068 wew. 53  podając imię i nazwisko oraz nr PESEL.
Podstawa prawna
Ustawa o kierujących pojazdami
(Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm), wraz z przepisami wykonawczymi.


Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu.                                                    
W terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.


Pliki do pobrania


powrót powrót

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl