Jak załatwić sprawęWydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych


 

 

Adres: ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala\" 1; 22 - 500 Hrubieszów

Telefon: (0-84) 696 50 68; fax (0-84) 696 23 74

Naczelnik Wydziału - inż. Grzegorz Sołdaczuk

 


 

Realizuje zadania w zakresie:

 

1. Realizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - prawo o ruchu drogowym tj.:
1) dokonywanie stałej i czasowej rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych,
2) przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
3) czasowe wycofywanie i przywracanie do ruchu pojazdów czasowo wycofanych (dotyczy to samochodów ciężarowych, autobusów, samochodów specjalnych oraz przyczep i naczep o dmc pow. 3,5 t),
4) wpisywanie zastrzeżeń do dowodu rejestracyjnego oraz terminu następnego badania technicznego,
5) wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
6) skreślanie pojazdów z ewidencji, przekazanie informacji do innych Wydziałów Komunikacji,
7) kierowanie pojazdów na badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagrażają one bezpieczeństwu ruchu lub naruszają wymogi ochrony środowiska,
8) wydawanie upoważnień do przeprowadzenia badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów oraz dokonywanie co najmniej raz w roku ich kontroli,
9) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
10) powoływanie komisji do sprawdzania znajomości topografii miejscowości dla kierowców taksówek, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać działalność zarobkową,
11) wydawanie krajowych, międzynarodowych praw jazdy oraz kart parkingowych,
12) przyjmowanie od kierowców wniosków o wydanie wtórników praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych,
13) dokonywanie wpisu oraz wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
14) ewidencja instruktorów, wydawanie legitymacji instruktorom,
15) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia oraz dokonywanie w tym zakresie kontroli działalności związanej z tym dokumentacji,
16) wydawanie skierowań instruktorom na egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,
17) wyznaczanie miejsca egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii T,
18) powoływanie komisji weryfikacyjnej sprawdzającej kwalifikacje zakresie prawa jazdy kategorii T dla kandydatów na egzaminatorów,
19) kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji w razie zastrzeżeń co do ich kwalifikacji lub na wniosek komendanta wojewódzkiego policji w razie przekroczenia określonego limitu punktów karnych,
20) wydawanie skierowań na badania lekarskie w celu sprawdzania istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do stanu zdrowia,
21) cofanie oraz przywracanie cofniętych uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,
22) archiwizowanie akt ewidencyjnych kierowców oraz akt zarejestrowanych pojazdów silnikowych,
23) współpraca oraz współdziałanie z jednostkami policji, żandarmerii wojskowej, Inspekcją Transportu Drogowego, sądem, prokuraturą, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Instytutem Transportu Samochodowego,
24) zarządzanie usunięcia zadrzewienia (zakrzewienia) pogarszającego widoczność sygnałów i pociągów, utrudniających budowę i eksploatację urządzeń kolejowych lub powodującego zaspy śnieżne,
25) opracowywanie analiz dla przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie na obszarze powiatu i prowadzenie kontroli w tym zakresie,
26) przygotowywanie propozycji zaliczenia do kategorii dróg powiatowych oraz opiniowanie przebiegu innych dróg,
27) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
28) nadzór nad działalnością Zarządu Dróg Powiatowych,
29) wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe i wojewódzkie.


2. Realizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:
1) wydawanie i cofanie licencji na krajowy transport drogowy,
2) wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego,
3) wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na własne potrzeby.


3. Wykonywanie zadań kontrolnych:
1) stacji diagnostycznych - raz w roku,
2) ośrodków szkoleń kierowców- doraźnie,
3) wydanych licencji, zezwoleń, zaświadczeń - raz na 5 lat,
4) bieżącej kontroli wprowadzonej organizacji ruchu,
5) wszystkich znaków drogowych umieszczonych na drogach podległych raz na 6 miesięcy,
6) realizacji innych zadań wynikających ze zmian przepisów prawnych dotyczących zakresu działania Wydziału.powrót powrót

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl