Jak załatwić sprawęJak załatwić sprawy:


Wydziały:

Kategoria:KARTA USŁUG REALIZOWANYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W HRUBIESZOWIE
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W HRUBIESZOWIE
ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów,
tel. +48 84 696 50 68, +48 84 696 50 69, fax. +48 84 696 38 56,
e-mail: starostwo@hrubieszow.pl, http://www.starostwo.hrubieszow.pl//

 

 

Nazwa sprawy:


Stypendia sportowe dla zawodników powiatu hrubieszowskiego

 

 

 

Podstawa prawna:- Uchwała Nr XIII/122/2007 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie warunków i trybu  przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników powiatu hrubieszowskiego (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 12.03.2008r., Nr 35, poz. 1139)
- art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

 

 

Wymagane dokumenty:1. wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników powiatu hrubieszowskiego
2. dokumenty potwierdzające spełnianie przez zawodnika przesłanek uprawniających do ubiegania się o stypendium sportowe, tj.:
- zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej, określające stopień, datę uzyskania i termin ważności
- dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego mającego swoją siedzibę na terenie powiatu hrubieszowskiego
- dokument potwierdzający posiadanie przez zawodnika statusu ucznia lub studenta;
- plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe12 miesięcy podpisany przez trenera

 

 


Opłaty:


Nie pobiera się

 

 

 

Sposób dostarczenia dokumentów:


Osobiście lub listownie

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów,
tel. (084) 696 50 68, (084) 696 50 69, fax. (084) 696 38 56,
e-mail: starostwo@hrubieszow.pl, http://www.starostwo.hrubieszow.pl//

 

 

 

Sprawę załatwia i udziela szczegółowych wyjaśnień:Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie;
ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów, I piętro, pokój nr 18, 19,
tel. (084) 696 50 68, (084) 696 50 69, fax. (084) 696 38 56,
e-mail: edukacja@hrubieszow.net.pl; http://www.starostwo.hrubieszow.pl//

 

 

 

Godziny urzędowania:


Od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

 

 

 

Termin załatwienia sprawy:


Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego - bez zbędnej zwłoki

 

 

 

Sposób załatwienia sprawy:


Wydanie decyzji administracyjnej orzekającej o przyznaniu/ nie przyznaniu stypendium sportowego

 

 

 

Tryb odwoławczy:


 Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu wniesione za pośrednictwem Starosty Hrubieszowskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

 

 

 

 

 

Pliki do pobraniaStarostwo Powiatowe w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 34

(084) 696-50-68
starostwo@powiathrubieszow.pl